Loading...

31 tháng 12, 2020

Thông báo Chương trình Hội nghị Khoa học Tiêu hóa toàn quốc lần thứ 26

Thời gian Hội nghị: Ngày 6-7 tháng 11 năm 2020
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Tầng 9 - Cụm Công trình trung tâm. Bệnh viện TWQĐ 108. Số 1 - Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
|

Trang: /

|    

Trang: /