Loading...

30 tháng 10, 2018

Ngưỡng giá trị 1025 của tỷ số số lượng tiểu cầu trên đường kính lách trong dự đoán giãn tĩnh mạch thực quản trên bệnh nhân xơ gan

|

Trang: /

|    

Trang: /