Loading...

30 tháng 10, 2018

Bước đầu nhận xét lấy dị vật đường tiêu hóa trên bằng nội soi ống mềm tại khoa tiêu hóa bệnh viện 110

|

Trang: /

|    

Trang: /