Loading...

30 tháng 10, 2018

Vị trí sinh thiết dạ dày thích hợp trong chẩn đoán nhiễm Helicobacter Pylori bằng thử nghiệm Urease nhanh

|

Trang: /

|    

Trang: /