Loading...

30 tháng 10, 2018

H.pylori tại Việt Nam: giải pháp toàn diện cho phòng thí nghiệm để phân lập vi khuẩn, kháng sinh đồ, xác định kiểu gen độc và các đột biến CY2C19 liên quan đến thoái biến PPI

|

Trang: /

|    

Trang: /