Loading...

30 tháng 10, 2018

Đột biến gen 23s rRNA liên quan đề kháng Clarithromycin của Helicobacter pylori tại miền Trung Việt Nam

|

Trang: /

|    

Trang: /