Loading...

30 tháng 10, 2018

Nghiên cứu đột biến điểm kháng clarithromycin của Helicobacter pylori ở Quảng Ngãi kỹ thuật PCR-RFLP

|

Trang: /

|    

Trang: /