Loading...

30 tháng 10, 2018

Giá trị của thang điểm APCS (Asia- Pacific Colorectal Screening) trong phân tầng nguy cơ u đại trực tràng tiến triển xa ở bệnh nhân có triệu chứng đường tiêu hóa dưới

|

Trang: /

|    

Trang: /